رتبه بندی برچسب انرژی به چه صورت است؟

رده انرژی کولر گازی اسپلیت جی پلاس

رتبه بندی برچسب انرژی بصورت زیر است :


EER :

  • گرید A: اگر ضریب دستگاه بیشتر از ۳٫۲ باشد در این رتبه قرار می گیرد.

  • گرید B:اگر ضریب دستگاه مساوی۳ تا ۳٫۲ باشد در این رتبه قرار می گیرد.

  • گرید C:اگر ضریب دستگاه مساوی ۲٫۸ تا ۳ باشد در این رتبه قرار می گیرد.

  • گرید D: اگر ضریب دستگاه مساوی ۲٫۶تا ۲٫۸ باشد در این رتبه قرار می گیرد.

  • گرید E: اگر ضریب کمتر از ۲٫۶ باشد در این رتبه قرار می گیرد.

COP :

  • گرید A: اگر ضریب دستگاه بیشتر از ۳٫۶ باشد در این رتبه قرار می گیرد.

  • گرید B:اگر ضریب دستگاه مساوی۳٫۴ تا ۳٫۶ باشد در این رتبه قرار می گیرد.

  • گرید C:اگر ضریب دستگاه مساوی ۳٫۲ تا ۳٫۴ باشد در این رتبه قرار می گیرد.

  • گرید D: اگر ضریب دستگاه مساوی ۲٫۸تا ۳٫۲ باشد در این رتبه قرار می گیرد.